Käyttämäsi selain on vanhentunut. Suosittelemme, että päivität selaimesi ensin uusimpaan mahdolliseen versioon.
Julkaisut

Kirjat

Julkaistu 23.09.2014

Verkostojen strategiat. Menesty yhteistyössä

Matti Hakanen, Upi Heinonen, Petri Sipilä 

Verkostotalous on aikamme megatrendejä. Verkostoituminen on kuitenkin käytännössä osoittautunut vaikeaksi. Merkittävä osa kumppanuuksista ja verkostoista toimii huonosti, joten toivottuja hyötyjä ei saada. Tutkimusten mukaan jopa 30–70 % verkostoitumishankkeista epäonnistuu. Kirja kertoo, miten verkostoja ja kumppanuuksia rakentavat yritykset, liiketoimintaverkot ja kumppanuudet voivat hyötyä strategiatyöstä ja parantaa toimintansa tuloksia.

Lue lisää »

Työkirjat

Artikkelit

Verkoston johtaminen ja konfliktien hallinta

Julkaistu 29.05.2014

Kun verkostoa prosessikeskeisesti kehitetään, on muistettava sen kaksoistavoite:
1. asiatavoite, jota verkosto on päämääränään toteuttamassa sekä
2. koossapysymistavoite (tunnetavoite, sitoutumistavoite) ryhmädynamiikan lakien mukaan.

Seuraavassa korostetaan joitakin verkoston toiminnan ja sen suunnitteluprosessin
avainkohtia nimenomaan tehokkaan toiminnan ja koossa pysymisen kannalta verkoston
erityispiirteitä korostaen

Lue lisää »

Verkostoituminen prosessina

Julkaistu 29.05.2014

Yritysten verkostoituminen ei ole koskaan kertatapahtuma, vaan jatkuvasti kehittyvä
vuorovaikutusprosessi. Tämän verkostoitumisen dynaamisuuden ja sen prosessiluonteen
ymmärtäminen käytännössä on osoittautunut yhdeksi kriittiseksi osatekijäksi
verkostoitumisen onnistumiselle.

Lue lisää »

Verkostoitumisen ongelmatilanteita / PK - yritykset

Julkaistu 29.05.2014

Sisältöä päivitetään

Kaavio

Lue lisää »

Luottamus ja sitoutuminen verkostojohtamisen haasteina

Julkaistu 29.05.2014

Verkostojen luomisessa ja toiminnassa luottamus ja sitoutuminen ovat kriittisiä
menestystekijöitä. Kumpainenkin ovat enemmän tunnepohjaisia kuin loogisesti
hallittavia asioita. Artikkelissaan kirjoittajat pohtivat luottamuksen ja sitoutumisen
problematiikkaa yleisesti sekä sovellettuna eri asteisiin kumppanuuksiin. Miten
johtaa luottamusta ja sitoutumista?

Lue lisää »

Verkostoyritysten yhteensopivuus

Julkaistu 29.05.2014

Tavoitteiden yhteensopivuus
Riippumatta siitä, minkä tyyppiset perusmotiivit ovat verkoston taustalla, ovat
kokemukset osoittaneet, että verkostoyritysten päämäärien yhteensopivuudella on
verkoston onnistumiselle suuri merkitys. Parhaissa yhteishankkeissa löytävät
toisensa yritykset, joilla on toisiaan täydentäviä vahvuuksia sekä yhteensopivat
tavoitteet.

Lue lisää »

Lisävoimaa kumppanuudesta – pk-yritysten yhteistyö välttämätöntä

Julkaistu 29.05.2014

Suomi nousee ja pärjää tulevaisuudessa yrittäjyydellä ja yrittäjien panoksella.
Varsinkin pk-yritykset ja pienyritykset ovat ns. temppelin harjalla, sillä niiden varaan
kaikki varteenotettavat tahot uskovat esim. työllisyyden parantumisen rakentuvan.
Ei siis ole merkityksetöntä, kuinka nämä menestyvät kilpailussa tulevaisuudessa.
Yhtä viisasten kiveä ei pärjäämiseen ole löydettävissä, vaan jokaisen on omalta
kohdaltaan kehitettävä omaperäinen liikeidea ja kilpailuetu sekä niitä jatkuvasti
terästettävä. Eräs perusasia pärjäämisessä kuitenkin vaikuttaa selvältä: yksin
on huomenna entistä viluisempaa kylmässä maailmassa. Kumppaneiden kanssa
yrittäminen tuo kilpailukykyä, uskottavuutta ja turvallisuuttakin lisää.

Lue lisää »

Verkostojen ongelmista

Julkaistu 29.05.2014

Yritysverkostojen yhteydessä tulee säännönmukaisesti esiin verkostoitumisen vaikeus, erilaisiin
verkostomuotoihin liittyvät ongelmat sekä verkostojen epävakaus.
Eri selvitysten mukaan jopa seitsemän kymmenestä verkostohankkeesta ei vastaa odotuksia
tai lopetetaan.

Lue lisää »

Verkosto – oppiva oganisaatio

Julkaistu 29.05.2014

Verkostomainen toimintatapa on yhä laajemmin käytössä avoimella ja julkisella
sektorilla. Verkostoitumisesta on tullut kilpailutekijä. Verkostoitumisen uskotaan
jo lyhyellä tähtäimellä olevan kustannustehokas toimintatapa. Pidemmällä
aikavälillä kilpailun nähdään olevan enemmän verkostojen kuin yksittäisten yritysten
välistä. Tämä edellyttää kustannustehokkaan nollasummapelin (voittaahäviää)
muuttumista synergiseksi voittaa-voittaa –asetelmaksi. Rationaalisesti
ydinosaamisensa kehittämiseen keskittyneet osapuolet osaavat toimia yhteen
verkostoina. Osaamista kehitetään kokonaisvaltaisesti, pitkällä aikajänteellä.
Menestyvistä verkostoista tulee oppivia organisaatioita.

Lue lisää »

Luottamus ja sitoutuminen verkoston liimana

Julkaistu 29.05.2014

Luottamusta ja sitoutumista voidaan pitää verkostoyhteistyön perusedellytyksinä,
eräänlaisena liimana, joka pitää verkoston koossa. Molempien takana on erilaisia
ihmisten välisiä vuorovaikutusprosesseja, jotka vahvistavat tai heikentävät niitä.
Niillä on myös keskinäistä riippuvuutta. On myös selvää, että luottamuksen ja
sitoutumisen tila vaikuttaa yhteistyön johtamiseen (esimerkiksi, jos osapuolten
välinen luottamus on korkea, ei välttämättä tarvita tiukkoja valvontamekanismeja).

Lue lisää »

Luottamus – Onnistuneen yhteistyön perusta

Julkaistu 29.05.2014

Tänä päivänä yritysten välistä yhteistyötä harjoitetaan monella eri tasolla. Perinteistä alihankintaa säädellään usein tiukoilla sopimuksilla
ja erimielisyyksien kohdatessa vahvemman sana on usein laki. Kun yhteistyötä kehitetään myönteisempään suuntaan, voidaan puhua verkostoitumisesta.

Lue lisää »

Verkostoprosessien laatu

Julkaistu 29.05.2014

1. Verkostomaisen toiminnan vaikeudet

Verkostoituminen on kilpailukyvyn ja menestymisen edellytys yhä enenevässä määrin. Tähän väistämättä johtaa kehitys, jossa avainasioita ovat globalisaatio avoimine markkinoineen ja yhteneväisine toimintatapoineen, sekä erityisesti ICTteknologian ja logistiikan kehitys. Yritykset ulkoistavat oheistoimintojaan ja keskittyvät ydinosaamiseensa muodostaen laajempia, joustavampia ja nopealiikkeisempiä tarjoamia verkostoitumista hyödyntäen. Lähtökohtana ovat asiakkaiden tarpeet ja odotukset.

Lue lisää »

Verkostojen paradoksit

Julkaistu 29.05.2014

Verkostotalouden nopea kehitys
Yritysten välisten erilaisten yhteistyöhankkeiden määrä on viimeisten 15 -20 vuoden aikana lisääntynyt lähes räjähdyksenomaisesti. Yhteistyötä yritysten kesken on varmasti tehty jossain muodossa aina, mutta verkostojen vallankumouksen voidaan katsoa
alkaneeksi oikeastaan vasta 1980-luvulla. Tuosta ajankohdasta lähtien yritysten ja myös muiden organisaatioiden yhteistyöstä, erilaisten yhteisyritysten, strategisten allianssien, kumppanuuksien, yhteistyörenkaiden ja verkostojen muodostumisesta on tullut yhä
selvemmin uusi tapa organisoida liiketoimintaa. Perustellusti voidaan puhua jopa eräänlaisesta paradigmamuutoksesta tai uuden paradigman synnystä yritystoiminnassa Vertauskohtaa etsittäessä on kehitystä verrattu mullistukseen, jonka liukuhihnan
käyttöönotto aiheutti aikoinaan teollisessa tuotannossa. Tämän kehityksen myötä onkin yritysten kyvystä muodostaa kumppanuuksia ja erilaisia verkostoja tullut yksi keskeisistä menestystekijöistä lähes kaikilla toimialoilla

Lue lisää »

Verkostoitumisen menestystekijöitä

Julkaistu 29.05.2014

Yleispäteviä parhaita käytäntöjä ei ole
Yhteistyö on tunnetusti vaikeaa, oli kysymys sitten henkilöistä, yrityksistä tai muista organisaatioista. Seuraan itse esimerkiksi Euroopan Unionia myös kansojen tai valtioiden välisenä yhteistyökokeiluna ja ongelmiahan on riittänyt. Unohtaa ei kuitenkaan sovi EU:n saavutuksia, joista alkuperäisen tavoitteen (Euroopan rauhan turvaaminen) saavuttaminen on onnistunut kohtalaisen hyvin.

Lue lisää »

Verkostoitumisesta pähkinänkuoressa

Julkaistu 29.05.2014

1 Laji ei ole helppo
Yhteistyö on tunnetusti vaikeaa, oli sitten kysymys henkilöistä, yrityksistä tai julkisen sektorin organisaatioista. Esimerkiksi Euroopan Unioni on yhteistyön esimerkki vaikeammasta päästä – ongelmia riittää ja yhteisen edun näkeminen, puhumattakaan ajamisesta, on kovin vaikeaa. Näyttää siltä, että vaarana on sen muodostuminen valtioiden edunvalvontafoorumiksi. Silloin win- win- puheen alle häviää nollasummapeli ja mvoimakas kotiinpäin lobbaus. Suuri saavutus toki on rauhan turvaaminen sekä yritys rakentaa ”eurooppalaista identiteettiä”. Lähemmäs ”kotirintamaa” tuotuna voidaan löytää edelliseen analogioita vaikkapa maakunnallisesta tai seudullisesta yhteistyöstä tai vaikkapa Paras- hankkeesta.

Tutkimukset kertovat - vähän lähteestä riippuen - että 50- 70% verkostohankkeistakoetaan epäonnistuvan.

Lue lisää »

Johtajuus verkostossa

Julkaistu 29.05.2014

Johtajuus ja johtaminen ovat liiketaloustieteen tutkituimpia ilmiöitä. Jo pelkästään johtajuuden

määritelmiä on useita satoja (Nicholls 1988). Yukl on arvioinut, että johtajuudesta on julkaistu

noin 10000 artikkelia tai kirjaa (Yukl 1989). Johtajuutta on tutkittu johtajan ominaisuuksina,

käyttäytymistieteellisenä ilmiönä, ihmisiin vaikuttamisena, vuorovaikutusprosessina,

roolisuhteina ja hallinnollisena asemana (ks. esim. Yukl 1989). Mitään yhtenäistä kuvaa ei

johtamisesta ja johtajuudesta ole kuitenkaan onnistuttu luomaan.

Lue lisää »